La mammana di la Principissa-fata

 

 

(raccontata a Giuseppe Pitrè da Agatuzza Messia da Palermo)

 

 

 

 

 

img/Mammana0.jpgCc'era 'na vota 'na mammana, ed era maritata. 'Na jurnata era 'nta la cucina chi facia lu manciari e si vitti affacciari 'na manu e si senti diri: "d'hamminni a mia!".

Idda ha pigghiatu un piattinu, e cci l'ha jinchiutu di chiddu chi cucia.
La manu ritorna e cci duna lu piattinu chinu di munita d'oru.

 

Lu 'nnumani a ura chi idda facia lu manciari 'n'autra vota la manu: "d'amminni a mia!" - Idda cci detti n'autru piattu cchiù rranni, e la stissa manu cci lu ritorna chinu di munita d'oru. 'Nsumma pi lu cursu di novi misi sta manu fici sempri la stissa cosa, e la mammana a 'ngrussari sempri lu piattu sin'a chi s'arriduciu a 'na bedda spillonga.

 

 

img/Mammana1.jpgArrivannu a li novi misi menu jorna, di notti cci jeru a tuppuliari la porta a la mammana, ca la vuliani pi jiri a téniri.
Idda si vestì, scinni e trova 'nta la 'ntrata du' giaànti; cci abbennanu l'occhi, si la carricanu supra la spadda, e santi pedi ajutatimi. Idda 'un vitti cu' erano e unni la cunnucevano. Juncennu 'nta 'na 'ntrata, iddi cci livàru la benna; e la ficiru acchianari. Comu trasìu vitti 'na signura gràvita grossa:

- Cummari, cci dici sta signura, vogghiu essiri tinuta di vui. -

La cummaru s'ha statu ddà, e 'un si mossi cchiù.


Jamu c'avianu passatu quinnici jorna, e lu maritu 'un vidennu a la mugghieri, cci cuminciaru a jiri li capiddi pill'aria; dicennu: "E comu! A mugghieri mia, ca cci appizzasti la vita!"
Lu poviru maritu firriau tutta la cità circannu sempri di notti e di jornu.

 

A li 15 jorna, dunca, sgravau la signura. Sta signura era 'na Principessa-fata, e fici du' belli figghi masculi.
 
 
img/Mammana2.jpgDici: "Cummari, aviti statu quinnici jorna, e 'n'autri quinnici jorna aviti a stari pi assistìrimi."
E la mammana stetti n'àutri 15 jorna.
A lu misi, dici la Principessa: "Cummari, vi nni vuliti jiri?"
"Comu cumanna vostra 'Ccillenza."
"Comu vuliti essiri pagata - ci dici la signura - a pugnè o a pizzichè?"
- Dici idda 'ntra idda, la mammana: "Si cci dicu a pizzichè, haju tempu a mòriri; megghiu cci dicu a pugnè, ammenu moru cchiù prestu " - cridennu ca cci vulia dari pugna.
Dici: "A pugnè"

 

La Principessa ha chiamatu a li du' giaànti e fa purtari un saccu granni di munita d'oru e n'àutru saccu la mità di chiddu; ha pigghiatu e cci l'ha fattu nèsciri a pugna ddi li giaànti, e cci ha fattu carricari n'autru saccu. (I due giganti riportano a casa la mammana con i due sacchi di monete d'oro).

 

Lu maritu di la mammana quannu 'un la vitti spuntari cchiù, la criditti morta e si vistiu di niuru. Tuppulianu li giaànti, e iddu, lu maritu, si critti ch'era l'arma di sò mugghieri. Dici: "Ti scunciuru pi parti di Diu."
"Un mi scunciurari, ca sugnu tò mugghieri. Rrapi!" Lu maritu, cchiù mortu ca vivu, va a rrapiri; comu la vidi dici: "Ma idda veru mè mugghieri è - e si l'abbrazza. - Ora unn'hà statu? Iò ca ti cridia morta."
Comu vitti però li denari, e idda cci cuntò tutti cosi, finiu lu luttu, e 'un parrò cchiù di nenti.
'Unca sta mammana cu stì gran dinari lassò di fari la mammana, misi carrozza, àbbiti javanu e àbbiti vinianu; era 'na signura di li primi di Palermu.

 

img/Mammana3.jpgDdoppu deci anni passava di li Quattru Cantuneri 'n carrozza, ma na carrozza di vera gala. Jisa l'occhi, e si senti chiamari.
"Psi psi!Acchianati!". Era 'na signura ca la chiamava supra. Idda scinni di la carrozza e acchiana supra, a palazzu. La signura comu l'appi di facci e facci, cci dissi: "Cummari, ma ricanusciti?"

 

"Nonsignura."

 

"Comu! 'un vi rigurdati ca io sugnu dda signura chi mi vinistivu a tèniri deci anni nn'arreri, quanni io vi trattinni 'un misi cu mia, e feci sti belli picciriddi?..Io sugnu puru chidda chi pruija la manu, e v'addumannava lu manciari. Io era 'nta la cummitiva di li fati; e si vui nun eravu ginirusa di darimi lu manciari, la notti murìa. E pirchì fustivu ginirusa, arricchistivu. Ora io mi sciugghivi di la cummitiva, e sugnu ccà cu li me' figghi."
 

 

La mammana, alluccuta, taliava e binidiciu ddu mumentu chi cci avia fattu dd'attu ginirusu. Accussì, addivintaru amici pi sempri.
 
 
Iddi arristaru filici e cuntenti,
Nui semu ccà e ni munnamu li denti. 


La mammana di la principissa-fata

Note:


mammana: levatrice;
d'hamminni a mia: danne a me (di ciò che cuoci);
spillonga: piatto da portata, relativamente stretto e lungo;
tuppuliari: bussare alla porta;
pi jiri a téniri: per assistere una partoriente;
e santi pedi ajutatimi: piedi miei, aiutatemi!
comu vuliti essiri pagata-ci dici la signura-a pugnè o a pizzichè?
: Come vi pago, a pugni o a  pizzicotti? (pugnè e pizzichè sono parole di derivazione francese);
àbbiti javanu e àbbiti vinianu: dare sfoggio di tanti abiti, che vanno e vengono;
munnamu: puliamo... i denti.

 

 

img/Mammana4.jpg

 

 

_______________________________


img/GiuseppePitrè.jpgGiuseppe Pitrè
 
Medico, scrittore e antropologo siciliano (Palermo,1841-1916) ha raccolto dalla tradizione orale popolare e, poi, ha trascritto  nella sua "Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani" (editrice "Il Vespro", Palermo, a cura del prof. Aurelio Rigoli).
La Sicilia deve esserGli grata perché – come ha sottolineato Giuseppe Cocchiara, già preside della Facoltà di Lettere a Palermo – la sua opera monumentale resta pietra miliare per la ricchezza e la vastità d'informazioni nel campo del folclore, in cui nessuno ha raccolto “come e quanto” lo scrittore palermitano. Egli anzi, nella seconda metà dell'Ottocento, ha tracciato la via ad altri come Salvatore Salomone Marino e accolto nel suo tempo consensi vivissimi tra cui quelli di Luigi Capuana, che trovò materiale per le fiabe nel suo repertorio, Giovanni Verga, che trasse anche ispirazione per le “tinte schiette” e particolari usanze del suo mondo di umili e perfino per argomenti specifici d'alcune novelle come Guerra di Santi, dalla preziosa documentazione a cui Pitrè lavorò tutta la vita.
 
Liberamente tratto da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
 

    


taninoferri.com sito sponsorizzato da ferridesing artaitec